บริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตอโศก เมื่อวันที 9 มีนาคม 2567 ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสอันทรงคุณค่าสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานของเรา

การสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา กิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางปฏิบัติและเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้:

 • โครงการฝึกงาน: มอบโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงผ่านโครงการฝึกงานกับบริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด
 • การพัฒนาโครงการร่วมกัน: ร่วมพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริงในภาคธุรกิจ
 • การพัฒนาหลักสูตร: ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ก้าวต่อไปของความร่วมมือ

นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะทางปฏิบัติแล้ว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ยังปูทางไปสู่

 • ความร่วมมือด้านงานวิจัย: สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและบริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาบริการทางวิชาการ: ศึกษาแนวทางการพัฒนาและขยายบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

บริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราพร้อมทุ่มเททำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษาและคณาจารย์

navarang_collaboration

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

 • ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • คุณองคฤทธิ์ พรหมโยธี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด
 • คุณอภิภู พรหมโยธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณวรางค์ แอสเซสท จำกัด
 • ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ดร. พรรณรจิต ฮาวรังษี ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • อาจารย์นพดล กิตติขจร หลักสูตรบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

#StamfordInternationalUniversity #MOU #Partnership #Education #NavarangAsset

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล